Aston Kiara Condo

Auction Date : 4 April 2018 ( Wednesday )

Unit No. 8-?, 8th Floor, Kiara 3 (Aston Kiara), No. 27, Jalan Kiara 3, Mont’ Kiara, 51200, Kuala Lumpur

Land Area / Built up : 1593 square feet

Reserve Price : RM 607,500/-

Auction Date : 4 April 2018 ( Wednesday )

Unit No. 19-?, 19th Floor, Kiara 3 (Aston Kiara), No. 27, Jalan Kiara 3, Mont’ Kiara, 51200, Kuala Lumpur

Land Area / Built up : 1518 square feet

Reserve Price : RM 635,000/-

Auction Date : 18 April 2018 ( Wednesday )

Unit No. 17-?, 17th Floor, Kiara 3 (Aston Kiara), No. 27, Jalan Kiara 3, Mont’ Kiara, 51200, Kuala Lumpur

Land Area / Built up : 1518 square feet

Reserve Price : RM 699,000/-

Auction Date : 9 April 2018 ( Monday )

Unit No. 18-?, 17th Floor, Kiara 3 (Aston Kiara), No. 27, Jalan Kiara 3, Mont’ Kiara, 51200, Kuala Lumpur

Land Area / Built up : 1593 square feet

Reserve Price : RM 720,000/-